UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Therapeuten van Praktijk Erna Rensen; Erna Rensen, Brigitte Ruthers en Inge te Paske, hebben als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij, een factuur kunnen opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat(indien u hiervoor verzekerd bent) u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Naam en nummer van uw zorgverzekering
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals Natuurgeneeskundig Consult
 • De kosten van het consult