Klachtenreglement Praktijk Erna Rensen & Coach4All Opleidingscentrum

Inwerkingtreding: 1 juni 2011

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. Praktijk Erna Rensen & Coach4All Opleidingscentrum, Dinxperlosestraatweg 68, 7122 JG Aalten, ingeschreven bij Kamer van Koophandel Oost Gelderland onder nummer 09170630;
 2. klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalaten door (een medewerker van) Coach4All Opleidingscentrum
 3. medewerker: een ieder die werkzaamheden verricht voor Praktijk Erna Rensen & Coach4All Opleidingscentrum, ongeacht of hij of zij in dienst is of ingehuurd;
 4. ontvanger: een medewerker van Praktijk Erna Rensen & Coach4All Opleidingscentrum die de klacht in ontvangst neemt;
 5. klager: diegene die een klacht indient.

Artikel 2 Klachtrecht

 1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop Praktijk Erna Rensen & Coach4All Opleidingscentrum zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen een klacht in te dienen bij Praktijk Erna Rensen & Coach4All Opleidingscentrum;
 2. Een gedraging van een medewerker, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Praktijk Erna Rensen & Coach4All Opleidingscentrum, wordt aangemerkt als een gedraging van Praktijk Erna Rensen & Coach4All Opleidingscentrum.

Artikel 3 Behoorlijke behandeling

Praktijk Erna Rensen & Coach4All Opleidingscentrum draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van schriftelijke klachten over zijn gedragingen.

HOOFDSTUK 2 DE BEHANDELING VAN KLACHTEN

Artikel 4 Indienen van een klacht

 1. De klager dient de klacht schriftelijk, ondertekend en aangetekend in bij Praktijk Erna Rensen & Coach4All Opleidingscentrum, Dinxperlosestraatweg 68, 7122 JG Aalten;
 2. Van een mondeling ingediende klacht wordt terstond door de ontvanger een verslag gemaakt, dat door de klager voor akkoord wordt ondertekend en waarvan klager een afschrift ontvangt;
 3. De klacht bevat ten minste:
  a. de naam en het adres van de klager;
  b. de dagtekening;
  c. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht;
 4. Indien de klacht in een vreemde taal is opgesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de klager zorg te dragen voor een vertaling in het Nederlands;
 5. Praktijk Erna Rensen & Coach4All Opleidingscentrum kan besluiten een schriftelijke klacht niet te behandelen indien de klacht niet aan het eerste, tweede of het derde lid voldoet, mits de klagen van de onvolkomenheid van de klacht op de hoogte is gebracht en de gelegenheid heeft gehad de klacht binnen twee weken na berichtgeving van de onvolkomenheid aan te vullen.

Artikel 5 Interventie

 1. Afdoening in der minne: zodra Praktijk Erna Rensen & Coach4All Opleidingscentrum naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van dit reglement voor de desbetreffende klacht;
 2. Aan de klager wordt op verzoek schriftelijk medegedeeld dat Praktijk Erna Rensen & Coach4All Opleidingscentrum ervan uitgaat dat de klacht naar tevredenheid is afgehandeld;
 3. Indien de klager niet tevreden blijkt over deze afhandeling van zijn klacht, zal deze alsnog volgens dit reglement worden behandeld.

Artikel 6 Ontvangstbevestiging

 1. Praktijk Erna Rensen & Coach4All Opleidingscentrum bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen drie werkdagen.
 2. Bij de ontvangstbevestiging wordt vermeld:
  a. de afhandelingstermijn;
  b. de verdere procedure;
  c. de contactpersoon;
  d. de mogelijkheid te worden gehoord of daarvan af te zien.
 3. Praktijk Erna Rensen & Coach4All Opleidingscentrum zendt een klacht die niet voor haar bestemd is zo spoedig mogelijk terug aan de klager.

Artikel 7 Onpartijdige klachtenbehandelaar

 1. De behandeling van de klacht geschiedt door de directie van Praktijk Erna Rensen & Coach4All Opleidingscentrum tenzij:
  a. de directie zelf onderwerp is van de klacht;
  b. de directie de behandeling niet kan of wenst uit te voeren.
 2. Indien lid 1 van toepassing is, wordt de behandeling van de klacht overgedragen aan een medewerker die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest.
 3. Pas als het niet lukt om de klacht naar tevredenheid op te lossen, kan de hulp van een extern onafhankelijk bemiddelaar in worden geroepen;
 4. Praktijk Erna Rensen & Coach4All Opleidingscentrum schikt zich naar de uitspraak van de bemiddelaar;
 5. De kosten van de bemiddelaar zullen voor de helft, onafhankelijk van de uitslag, door de klager moeten worden vergoed. De andere helft zal Praktijk Erna Rensen & Coach4All Opleidingscentrum op zich nemen;
 6. Voor details kan de klager bij Praktijk Erna Rensen & Coach4All Opleidingscentrum om meer informatie vragen (inclusief contact informatie van de bemiddelaar);
 7. Indien de klager tijdens de procedure bij de klachtencommissie, de vertrouwenspersoon of de beroepsvereniging de klacht intrekt, wordt dit aan de directie van het Praktijk Erna Rensen & Coach4All Opleidingscentrum schriftelijk medegedeeld.

Artikel 7a Adressen Vertrouwenspersonen, Commissies en Beroepsverenigingen

Onderstaand zijn een aantal adressen weergegeven om de klacht te deponeren.
Adressen Vertrouwenspersonen, Commissies en Beroepsverenigingen:

Bij eigen huisarts kunt u adressen opvragen van onafhankelijke vertrouwensartsen.

Stichting klachtenregeling ongewenste gedragsvormen:
p/a Kantoor Mr. van Zijl, Postbus 1095, 5004 BB Tilburg.
Tel.: 013 – 4635599.
E-mail: info@klachtenregelingomgangsvormen.nl

Secretariaat klachtencommissie: p/a Bezemer & Kuiper, Postbus 19007, 3001 BA Rotterdam.
Tel.: 010 – 2400907
E-mail: klachtencommissie@bezemer-kuiper.nl

Op de website van de LVV (Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen) kunt u een aantal vertrouwenspersonen vinden die bij de Beroepsvereniging lVV zijn aangesloten.

Artikel 8 Niet verplicht in behandeling nemen

 1. Praktijk Erna Rensen & Coach4All Opleidingscentrum is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedraging:
  a. waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van dit reglement is behandeld, anders dan onder toepassing van artikel 6, eerste en tweede lid;
  b. die langer dan één jaar vóór indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
  c. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een rechterlijke instantie onderworpen is dan wel onderworpen is geweest;
  d. zolang ter zake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.
 2. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 9 Toezendingsplicht beklaagde

Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van de klacht alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.

Artikel 10 Hoorplicht

 1. Praktijk Erna Rensen & Coach4All Opleidingscentrum stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord;
 2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord;
 3. Van het horen wordt een verslag gemaakt;
 4. Aan de klager wordt op verzoek een afschrift van het verslag toegezonden.

Artikel 11 Afhandelingstermijn

 1. Praktijk Erna Rensen & Coach4All Opleidingscentrum handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst. Mocht er zich een reden voordoen die een afwikkeling van de klacht binnen deze termijn onmogelijk maakt dan geldt lid twee van dit artikel;
 2. Praktijk Erna Rensen & Coach4All Opleidingscentrum kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

Artikel 12 Afhandeling

 1. Praktijk Erna Rensen & Coach4All Opleidingscentrum stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt;
 2. Tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht over een gedraging van
 3. Praktijk Erna Rensen & Coach4All Opleidingscentrum kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

HOOFDSTUK 3 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 13 Verantwoordingsinformatie

Praktijk Erna Rensen & Coach4All Opleidingscentrum draagt zorg voor registratie van de bij haar ingediende klachten.

Artikel 14 Overgangsbepalingen

 1. Een klacht die na de datum van inwerkingtreding van dit reglement is ingediend, wordt, ook als de gedraging waarop zij betrekking heeft daarvoor heeft plaatsgevonden, met inachtneming van dit reglement behandeld;
 2. Een klacht die vóór de datum van inwerkingtreding van dit reglement is ingediend, wordt, voor zover mogelijk, met inachtneming van dit reglement behandeld.

Artikel 15 Citeertitel, inwerkingtreding

 1. Dit reglement wordt aangehaald als: Klachtenreglement Praktijk Erna Rensen & Coach4All Opleidingscentrum;
 2. Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 juni 2011